Individuele coaching voor groei en ontwikkeling

Het gaat hierbij om persoonlijke advisering en begeleiding, het bieden van expertise, een ‘second opinion’ en klankbord aan een manager, professional of medewerker en leidt tot bewustwording van de eigen sterke en minder sterke kanten, nieuwe inzichten, meer keuzemogelijkheden in gedrag en actie nemen en het realiseren van meer voldoening gevende resultaten.

Weer perspectief zien

Individuele coaching helpt ook problemen onder ogen te zien, na te denken over alternatieve mogelijkheden, deze uit te proberen en weer perspectief te zien. De manager, professional of medewerker wordt tijdens de coachingsgesprekken begeleid bij het reflecteren op het eigen functioneren, het vergroten van inzichten, het ontwikkelen van talenten en vaardigheden en het optimaal inzetten van aanwezige kwaliteiten voor het werk.

Gespreksonderwerpen

Gespreksonderwerpen voor de manager zijn onder meer: visie- en strategieontwikkeling, stijlen van leidinggeven, besluitvorming, managementrollen, (werk)overleg, samenwerken in of met een MT, feedback geven en beoordelen, motiveren en waarderen van medewerkers, het begeleiden van de loopbaan van de medewerkers, conflicthantering, timemanagement en omgaan met werkstress.

Gespreksonderwerpen voor de professional of medewerker zijn onder meer: de werkrelatie en het overleg met de leidinggevende, samenwerken in een team, werkmotivatie, effectiviteit en prestaties, timemanagement, onderhandelen en conflicthantering, omgaan met werkstress, het vervullen van een adviesrol en de eigen loopbaanontwikkeling.

Klik met de coach

Het individuele coaching traject start met een kennismaking. Tijdens de kennismaking wordt nagegaan of coaching de juiste aanpak is en of er sprake is van een ‘klik’ met de coach. Het traject bestaat verder uit een intakegesprek, zes tot acht gesprekken en wordt afgerond met een evaluatiegesprek.

Individuele coaching voor herstel bij langdurige werkstressklachten of burnout

De individuele coaching heeft een probleemoplossend karakter. Een manager, professional of medewerker met stress-, overspannings- of langdurige werkstressklachten heeft veel baat bij een coachingtraject. Het traject start met een zorgvuldige analyse van de klachten en de achterliggende problemen.

Effectiever omgaan met complexe situaties

Tijdens de coaching wordt gewerkt aan een reductie van de aanwezige klachten (zoals vermoeidheid, piekeren, slaapproblemen), het versterken van het vermogen zich te ontspannen, een beter inzicht krijgen in gedachten en gevoelens, het ontwikkelen van alternatieve gedragsmogelijkheden en het effectiever omgaan met complexe situaties in het werk.

Ook situaties en gebeurtenissen in het persoonlijke leven, die van invloed zijn op het functioneren in het werk, kunnen tijdens de coaching aan bod komen.

Klik met de coach

Het individuele coaching traject start met een kennismaking. Tijdens de kennismaking wordt nagegaan of coaching de juiste aanpak is en of er sprake is van een ‘klik’ met de coach. Het traject bestaat verder uit een intakegesprek, zes tot acht gesprekken en wordt afgerond met een evaluatiegesprek.

Individuele loopbaancoaching

Het kan wenselijk of noodzakelijk zijn dat een manager, professional of medewerker zich oriënteert op een nieuwe baan, binnen of buiten de organisatie. Wenselijk als aan een volgende carrièrestap bij de huidige of een andere werkgever wordt gedacht. De loopbaancoaching is dan gericht op het analyseren van de eigen drijfveren, interesses en verdere ontwikkelmogelijkheden. Noodzakelijk als de werkgever en/of de medewerker de werkrelatie niet wil of willen continueren.

Inzicht verwerven en realistisch loopbaanperspectief

De doelstellingen van een loopbaancoaching, waarbij het wenselijk of noodzakelijk is bij de huidige werkgever te vertrekken, zijn: meer inzicht verwerven in de eigen drijfveren, persoonlijke wensen en behoeften, meer zicht krijgen op de eigen kwaliteiten en vaardigheden, het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld, het vergroten van kennis van beroepen en opleidingen, het koppelen van het aangepaste zelfbeeld aan een realistisch loopbaanperspectief en het vergroten van de vaardigheden om geschikte banen te vinden en sollicitatiegesprekken te voeren.

Concrete strategie nieuwe baan

De huidige baan wordt op waarde geschat en het afscheid nemen van de baan wordt op gang gebracht. De eigen kwaliteiten en vaardigheden en arbeidsmogelijkheden worden onderzocht, de arbeidsmarkt wordt geanalyseerd en er worden keuzen gemaakt om de volgende stap in de loopbaan te zetten. Er wordt een concrete strategie ontwikkeld om de uiteindelijke keuze daadwerkelijk vorm te geven en een nieuwe baan te verwerven.

Het is sowieso raadzaam voortdurend aandacht aan de eigen loopbaan te besteden. En dus niet te wachten tot motivatie en werkplezier zijn verdwenen.

Klik met de coach

Het individuele coaching traject start met een kennismaking. Tijdens de kennismaking wordt nagegaan of coaching de juiste aanpak is en of er sprake is van een ‘klik’ met de coach. Het traject bestaat verder uit een intakegesprek, zes tot acht gesprekken en wordt afgerond met een evaluatiegesprek.

Teamcoaching

Bij teamcoaching wordt een managementteam, afdeling of groep samenwerkende professionals begeleid. Met als doel: het verder ontwikkelen van de kwaliteiten en vaardigheden, zodat zij samen succesvoller worden. Aanwezige wensen, vragen en problemen worden met het team besproken en gezamenlijk opgepakt. Om tot een meer succesvolle samenwerking te komen zal de onderlinge afhankelijkheid ingezien en gewaardeerd dienen te worden. Samen kun je betere resultaten bereiken, dan ieder afzonderlijk kan.

Meer kans op flexibiliteit en creativiteit

In een team moet sprake zijn van variëteit naast uniformiteit. Dankzij variëteit is er meer kans op flexibiliteit en creativiteit. In een effectief team is sprake van voldoende vertrouwen en veiligheid. Een team zal zich ook gezamenlijk aan afspraken of regels moeten houden, maar moet elkaar ook vrijheden gunnen. Een team dat nieuwe oplossingen voor gezamenlijke problemen formuleert en de wens heeft zich te ontwikkelen en te versterken, is een team dat met en van elkaar leert.

Onderwerpen tijdens teamcoaching kunnen zijn: leiderschap en zelfsturing, communicatie, sfeer en openheid, samen verantwoordelijkheid nemen, onderlinge werkrelaties, gezamenlijke werkprestaties, overleg en voorzitterschap, teamrollen, teamontwikkeling, gezamenlijke probleemoplossing, onderhandelen met elkaar, consensus bereiken, conflicthantering, ruimte geven aan creativiteit en voorkomen van groupthink.

Benut kansen en talenten

Teamcoaching wordt, relatief gezien, nog door weinig organisaties als ontwikkelinstrument ingezet: waarom worden managementteams, afdelingen of groepen samenwerkende professionals nog zo weinig gezamenlijk gecoacht? Denk aan gemiste kansen en talenten die onvoldoende benut worden.

Kennismakingsronde

Het teamcoaching traject start met een kennismakingsronde. Tijdens deze kennismaking met alle betrokkenen wordt nagegaan of teamcoaching een passende aanpak is en of er sprake is van een ‘klik’ met de teamcoach. De teamcoaching bestaat verder uit aparte intakegesprekken, zes tot acht teambijeenkomsten van elk 3 uur en wordt afgerond met een gezamenlijke evaluatie.

 

Bij individuele- en teamcoaching worden gedragsregels gehanteerd, die ontleend zijn aan de gedragsregels van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).