Mediation – In het boeddhisme is de Middenweg de weg die leidt tot verlichting

In het boeddhisme is de Middenweg de weg die leidt tot verlichting. Door de Middenweg te kiezen is het mogelijk op de juiste manier aandacht te geven aan hetgeen zich in het heden manifesteert. Gautama Boeddha zei dat de Middenweg hem naar het einde van zijn lijden had gebracht en tot visie, kennis, vrede, inzicht, verlichting en uiteindelijk tot Nirvana leidde.

Van impasse en  ‘lose-lose

Mediation is het vinden van de Middenweg als sprake is van een situatie waarin twee of meer partijen doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die onverenigbaar zijn, waardoor ze in botsing komen met elkaar. Bij een conflict kan het gaan om de inhoud van een kwestie en/of de relatie tussen de strijdende partijen. Partijen concluderen dat met de ander niet te praten is. Er is dan sprake van een onopgeloste tegenstelling. Hierdoor dreigt een impasse en een ‘lose-lose’ resultaat te ontstaan. Partijen realiseren zich dat zij met het voortduren van het conflict (uiteindelijk) niets te winnen hebben.

Conflict beheersbaar maken

Het is belangrijk dat een conflict beheersbaar blijft of zo spoedig mogelijk weer beheersbaar wordt. Bij conflicten werkt de mediator aan het bij elkaar brengen van de partijen die een ernstig geschil hebben en neemt de procesregie in handen en stelt zich neutraal op.

De conflictpartijen lossen hun geschil inhoudelijk zelf op. Het doel van de mediation is niet dat partijen een oplossing vinden waar ze volledig enthousiast over zijn; dat gebeurt helaas zelden. Het doel is partijen bij te staan bij het realiseren van een oplossing waarin ze zich kunnen vinden en hun belangen en behoeften herkenbaar naar voren komen.

Voor vrijwel elk conflict is een oplossing

Voor vrijwel elk conflict is een oplossing te realiseren, die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. Om een dergelijk proces succesvol te laten verlopen, moet aan voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid, activering van de partijen, snelheid en deskundigheid, voorkomen van beschadiging van personen en relaties en gerichtheid van de partijen op het bereiken van een gezamenlijk ‘win-win’ resultaat.

Kennismakingsgesprek

Het mediation traject start met aparte kennismakingsgesprekken met alle betrokkenen. Tijdens de kennismakingsgesprekken wordt nagegaan of mediation een passende aanpak is en of er sprake is van een ‘klik’ met de mediator. De mediation en bestaat verder uit aparte intakegesprekken, zes tot acht individuele en gezamenlijke gesprekken en wordt afgerond met een evaluatiegesprek.


Bij mediation worden gedragsregels gehanteerd, die ontleend zijn aan de gedragsregels van de Mediators federatie Nederland (MfN).